1)     Hermes Polska i Kupujący umawiają się, że Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów realizowanych przez Hermes Polska na rzecz Kupującego. Ogólne Warunki Sprzedaży doręczone Kupującemu obowiązują również do umów zawieranych w przyszłości.

2)     Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do składanych zamówień i realizowanych umów za pośrednictwem sklepu internetowego http://hermes-polska.com. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego reguluje odrębny regulamin zamieszczony na stronie.

3)     Wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków zakupu obowiązujących u Kupującego. Indywidualne uzgodnienia pomiędzy Hermes Polska i Kupującym obowiązują z pierwszeństwem przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży pod warunkiem, że zostały pisemnie potwierdzone przez Hermes Polska przy przyjęciu zamówienia.

4)     Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów zawieranych z przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego, to jest osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Ogólne Warunki Sprzedaży mają również zastosowanie do Umów zawieranych z osobami i podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, przy czym w wypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej warunki stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

5)     Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów zawieranych z przedsiębiorcami lub podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6)     Wszelkie informacje o towarach, reklamy i cenniki, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ale są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań i zawarcia umowy.

7)     Hermes Polska udostępnia Ogólne Warunki Sprzedaży przed zawarciem Umowy. Ogólne Warunki Sprzedaży są przesyłane potencjalnemu klientowi i Kupującemu w drodze elektronicznej.

8)     Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Hermes Polska. Poprzez przyjęcie potwierdzenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na włączenie niniejszych Ogólnych Warunków Umów do zawartej Umowy.