OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY HERMES POLSKA SP. Z O.O.

 

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA  01.06.2012

 

DEFINICJE:

Hermes Polska - Hermes Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach, ul. Towarowa 3, kod pocztowy 62-023, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000177276, kapitał zakładowy 2.109.500 PLN, NIP 781-16-33-197

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży o treści zawartej w niniejszym dokumencie

Kupujący – przedsiębiorca lub podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej, posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nabywa towary od Hermes Polska

Towary – wyroby i towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej przez Hermes Polska jako Sprzedającym