Grupa Hermes
Grupa Hermes jest światowym liderem w produkcji materiałów ściernych i polerujących, nanoszonych powierzchniowo i scalonych, posiadającym zakłady produkcyjne oraz spółki zależne na czterech kontynentach.

 

Wytyczne dotyczące polityki korporacyjnej
Głównym celem zarówno zarządu Grupy Hermes, jak i wyższego szczebla zarządzania, jest zapewnienie nieprzerwanego istnienia firm wchodzących w skład grupy. Jakość produktów oraz możliwości w zakresie spełnienia wymagań klienta, którymi dysponuje cała grupa Hermes, w coraz większym stopniu stają się ważnym warunkiem, od którego zależy długofalowy sukces w zmaganiach konkurencyjnych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Z tego powodu firma podejmuje, odpowiadające wymaganiom ekonomicznym i środowiskowym działania ukierunkowane na ciągłą poprawę jakości wyrobów. Jednocześnie, głównym celem naszej polityki jest spełnianie we właściwym czasie, oraz w sposób ekonomiczny i bezbłędny, wymagań uzgodnionych z naszymi klientami.

Nasza polityka korporacyjna uwzględnia obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje krajowe, europejskie oraz międzynarodowe i jest w pełni z nimi zgodna. Każdy proces realizowany w przedsiębiorstwie nacechowany jest troską o zachowanie naturalnego środowiska. Uwzględniajćc kryteria ekonomiczne, wszystkie instalacje oraz urządzenia przeznaczone do produkcji są przystosowane do realizacji swoich funkcji oraz obsługiwane w sposób, który minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko. Idąc dalej, niż nakazuje zgodność z obowiązujacymi przepisami prawa, grupa Hermes stale doskonali swoje procesy technologiczne.

 

Zapewnianie jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo eksploatacji
Działania związane z zapewnianiem jakości, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem pracy, są inicjowane na najwyższym szczeblu zarządzania i obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, wszystkie procesy oraz wszystkie osoby.

Zapewnianie jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo pracy są realizowane poprzez codzienne działania naszego personelu. Jest to stałe zadanie kierownictwa, mające na celu promowanie i utrzymywanie poczucia odpowiedzialności za jakość i obniżanie kosztów oraz za ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy na wszystkich szczeblach.

 

Cele firmy
Cele firmy są określane w oparciu o zasady polityki korporacyjnej, z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji, ważnych aspektów środowiskowych, analizy ryzyka, możliwości technologicznych oraz ogólnych warunków finansowych, operacyjnych i biznesowych, a także opinii zainteresowanych stron (właścicieli, klientów, społeczeństwa, polityków, inwestorów, itd.).

Aby osiągnąć te cele, zarząd postanowił, że firma, prowadząc swoją działalność, będzie spełniać wymagania określone w normie DIN ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością.

 

Partnerzy
W kwestiach związanych z jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem współpracujemy, w sposób otwarty i kooperacyjny z klientami, dostawcami, administracją publiczną, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz pracownikami.

Od wszystkich partnerów związanych z nami umową, którzy wykonują prace w naszych fabrykach, oczekujemy tych samych wymagań dotyczących jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, które stawiamy sobie. Dlatego będziemy ich o tych wymaganiach odpowiednio informować.