1)     Hermes Polska zastrzega sobie prawo własności Towaru do chwili zapłaty wszelkich należności wynikających z Umowy. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

2)     W przypadku naruszenia przez Kupującego warunków Umowy, w szczególności w razie opóźnienia w zapłacie, Hermes Polska jest upoważniony do wyznaczenia Kupującemu dodatkowego ostatecznego terminu zapłaty, a w razie jego bezskutecznego upływu Hermes Polska jest upoważniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i żądania zwrotu Towaru.

3)     Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego przechowywania Towaru i ubezpieczenia od ognia, wody i kradzieży. Kupujący jest zobowiązany do cesji praw z polisy na Hermes Polska.

4)     Kupujący jest upoważniony do odprzedaży towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kupujący nie jest upoważniony do ustanawiania zastawu, przeniesienia własności na zabezpieczenie lub innych obciążeń na Towarze. Przy dalszej sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do zastrzeżenia prawa własności towaru do czasu całkowitej zapłaty Towaru przez ostatecznego nabywcę.

5)     W przypadku przerobienia rzeczy przez Kupującego, zastrzeżenie prawa własności przez Hermes Polska przenosi się na przedmiot przerobiony. W przypadku przerobienia, połączenia lub wymieszania towaru z inną rzeczą, Hermes Polska nabywa prawo współwłasności w nowopowstałym przedmiocie w takim udziale, jaki wynika ze stosunku wartości przedmiotu nowego do wartości wynikającej z faktury sprzedaży (łącznie z podatkiem VAT). Do rzeczy przerobionej stosuje się zastrzeżenia własności w takim zakresie jak do pierwotnego przedmiotu sprzedaży. W przypadku połączenia lub wymieszania z rzeczą główną uznaje się za uzgodnione, że Kupujący przenosi współwłasność rzeczy na Hermes Polska i prawo to zabezpiecza.

6)     Kupujący zobowiązuje się do zawiadomienia Hermes Polska niezwłocznie o prawach osób trzecich do sprzedanych Towarów, w szczególności o obciążeniu Towaru zastawem lub zastawem rejestrowym, aby umożliwić Hermes Polska ochronę jego roszczeń wynikających z zastrzeżenia prawa własności Towaru.

7)     Jeżeli wartość zabezpieczeń przedstawionych przez Kupującego przekracza o 10% wartość zabezpieczonych należności Hermes Polska, na żądanie Kupującego zwolni część zabezpieczeń. Wybór zabezpieczenia do zwolnienia należy do Hermes Polska.