1)     Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki po jej odbiorze. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 48 godzin różnic miedzy specyfikacją przesyłki a faktyczną zawartością przesyłki, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tą niezgodność po tym terminie.

2)     Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju oraz nie zawiadomi Hermes Polska o wykryciu wady niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

3)     Niewielkie różnice w kolorze, wyglądzie i wymiarach towaru nie stanowią podstawy do roszczeń.

4)     Kupujący jest zobowiązany do używania materiałów ściernych zgodnie z Instrukcją Używania Materiałów Ściernych, która jest udostępniana przez Hermes Polska przy pierwszej wysyłce Towaru.

5)     Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić, żądać obniżenia ceny lub żądać usunięcia wady albo dostarczenia rzeczy wolnej od wad (art. 560 kodeksu cywilnego). Wybór należy do Kupującego. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Hermes Polska niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

6)     Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

7)     Hermes Polska ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa, także jego pracowników i współpracowników, oraz w przypadku zawinionego naruszenia istotnych postanowień umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność Hermes Polska jest ograniczona do normalnych następstw szkody, o ile nie zostanie wykazane, że szkoda powstała z winy umyślnej Hermes Polska.

8)     Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, w którym rzecz została Kupującemu wydana. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Upływ terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.