VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1)     Hermes Polska ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku zawinionego narażenia życia lub zdrowia. Hermes Polska odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony przez niego do obrotu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2)     Hermes Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach innych niż określone w punkcie III. 4 i punkcie VII.

3)     Wyłączenie odpowiedzialności Hermes Polska oznacza również wyłączenie odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i osób współpracujących z Hermes Polska.