1)     Bieg terminu dostawy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia zamówienia przez Hermes Polska. W przypadku późniejszej zmiany zamówienia, bieg terminu dostawy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia tej zmiany. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, o ile do upływu terminu przedmiot dostawy opuści zakład lub Kupujący zostanie poinformowany o gotowości do wysłania.

2)     Jeżeli Kupujący nie odebrał towaru w umówionym terminie lub w sposób zawiniony naruszył obowiązek współdziałania przy odbiorze towaru, Hermes Polska jest uprawniony do żądania pokrycia szkód powstałych w wyniku działania lub braku działania Kupującego, w tym do żądania zwrotu poniesionych dodatkowych nakładów. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego od chwili gdy dopuszcza się opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży.

3)     Siła wyższa, strajki, niepokoje społeczne lub zastosowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w państwie oraz inne nieprzewidywalne i nadzwyczajne wydarzenia uzasadniają zawieszenie wykonywania obowiązków Stron Umowy wynikających z Umowy na czas trwania tych wydarzeń i w zakresie ich oddziaływania. Każda ze Stron Umowy jest zobowiązana do zawiadomienia drugiej strony o takich okolicznościach bez zbędnej zwłoki i do uzgodnienia w dobrej wierze nowych warunków. W przypadku przekroczenia terminu dostawy o ponad 3 miesiące albo gdy przewidywana jest długoterminowa niemożność dostawy, każda ze Stron Umowy ma prawo odstąpienia od Umowy.

4)     Hermes Polska ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy:

a)     opóźnienie w dostawie wynika z niezachowania należytej staranności przez Hermes Polska, pracowników lub osoby współpracujące z Hermes Polska

b)     wskutek opóźnienia w dostawie towaru niezawinionej przez Kupującego, dostawa utraciła całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie dla Kupującego,

c)     opóźnienie dostawy jest zawinione lub spowodowane rażącym naruszeniem istotnych postanowień Umowy przez Hermes Polska.

5)     Po zawiadomieniu o postawieniu do dyspozycji Towar będzie przechowywany przez Hermes Polska bez dodatkowego wynagrodzenia maksymalnie przez 3 miesiące i po upływie tego okresu zostanie wyznaczony dodatkowy termin odbioru. W przypadku braku odbioru w dodatkowym terminie Hermes Polska może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania.

6)     Hermes Polska zastrzega sobie prawo dostarczania ilości mniejszej lub większej o 10% od ilości zamówionej w przypadku gdy jest to uwarunkowane procesem technologicznym. W takim przypadku Hermes Polska dokonuje rozliczenia według faktycznie dostarczonej ilości towaru.

7)     Dopuszcza się dostawy częściowe.