1)     Miejscem wykonania umowy jest zakład Hermes Polska w Gądkach, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie zostało określone odmiennie.

2)     W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

3)     Sądem właściwym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo każdorazowo ze względu na siedzibę Hermes Polska, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy określają właściwość inaczej.

4)     Umowy sprzedaży podlegają jurysdykcji prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

5)     W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.

6)     Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują do umów zawartych od dnia 01.06.2012. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują do dnia ich odwołania lub zmiany.