1)     Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury (w pełnej wysokości). Hermes Polska zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty (zaliczki lub zadatku) albo wysyłki za pobraniem w przypadku pierwszych trzech dostaw dla określonego Kupującego lub w przypadku innych nadzwyczajnych okoliczności.

2)     W przypadku opóźnienia płatności za towar stosuje się przepisy prawa obowiązujące na dzień powstania opóźnienia. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych oraz odsetek wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 139, poz. 1323).

3)     Jeżeli Kupujący nie płaci w terminie wymagalnego zobowiązania udokumentowanego fakturą VAT, wszelkie pozostałe zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne. Jednocześnie Hermes Polska zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki tytułem realizacji przyszłych zamówień lub zabezpieczenia tych dostaw.

4)     Hermes Polska ma prawo zaliczać płatności dokonywane przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Kupującego, a jeżeli jest kilka wymagalnych zobowiązań Kupującego – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania należności ubocznych (odsetki, koszty) – na poczet tych należności.

5)     Jeżeli po sprzedaży Towarów powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego lub gdy fakt ten – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi jak odsetki i koszty) lub żądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś wszelkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.

6)     Kupującemu przysługuje prawo potrącenia wzajemnych roszczeń tylko w sytuacji, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku zobowiązaniowego. Kupujący może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze, a obie wierzytelności są wymagalne, bezsporne lub uznane przez Hermes Polska.